Sługa Boży brat Alojzy Kosiba OFM 1855 - 1939
Uroczystości w Wieliczce

W niedzielę, 1 października br., w naszym kościele w Wieliczce odbyła się uroczysta Msza Święta dziękczynna za Dekret Kongregacji Do Spraw Świętych ogłaszający heroiczność cnót naszego Współbrata – Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby. Uroczystościom przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Krakowskiej Damian Muskus OFM. We wspomnianej Mszy Świętej wzięli udział: Postulator Generalny Zakonu O. Gianni Califano, Zarząd Prowincji, na czele z Ojcem Prowincjałem Jackiem Komanem, OjciecWicepostulator Alojzy Warot, były Wicepostulator O. Salezy Brzuszek, Bracia z miejscowej Wspólnoty, inni Bracia, którzy licznie przybyli z wielu klasztorów Prowincji, zwłaszcza z domów formacyjnych, oraz Lud wierny.

Na początku Eucharystii, wprowadzając w charakter wydarzenia i witając jego uczestników, przemówił Ojciec Gwardian miejscowej Wspólnoty Ariel Krzywda. Po Ewangelii Ojciec Postulator Generalny przekazał OjcuProwincjałowi Dekret, po czym został on odczytany w tłumaczeniu z łaciny na język polski przez Ojca Wicepostulatora Alojzego. Dekret ukazuje istotne aspekty życiorysu i profilu duchowego Brata Alojzego. Najważniejsza jego część brzmi następująco: Jego Świątobliwość Papież Franciszek, otrzymawszy dokładną relację o tym wszystkim od niżej podpisanego Kardynała Prefekta[Angelo Amato SDB], a także po przyjęciu ocen Kongregacji Do Spraw Świętych oraz posiadając jej postanowienia, w dniu dzisiejszym [tj. 7 lipca 2017 roku] ogłosił: Stwierdzamy, iż cnotami teologalnymi: Wiary, Nadziei i Miłości, tak względem Boga, jak i bliźniego, a także cnotami kardynalnymi: Roztropności, Sprawiedliwości, Wstrzemięźliwości i Męstwa, oraz innymi z nimi złączonymi, Sługa Boży Alojzy Kosiba (w świecie Piotr), Brat laik, profes Zakonu Braci Mniejszych, w poszczególnych przypadkach, jak i co do skutków, [w życiu swoim] kierował się w stopniu heroicznym

Następnie okolicznościowe kazanie wygłosił Biskup Damian, zwracając uwagę na ewangeliczny wymiar życia Brata Alojzego, jego piękno i aktualność. 

Po uroczystym Te Deum, przed błogosławieństwem końcowym głos zabrał Ojciec Postulator Generalny kładąc akcent na pokorę, prostotę i łagodność życia Brata Alojzego oraz wzywając do nieustawania w wysiłkach na rzecz jego beatyfikacji i zapewniając o swojej pomocy. Następnie Ojciec Prowincjał podziękował za posługę na rzecz beatyfikacji Brata Alojzego oraz wszystkim zebranym za obecność i modlitwę na Eucharystii dziękczynnej. Biskup Damian, ze swojej strony, zapewnił, iż z niecierpliwością czeka na dzień wyniesienia do chwały ołtarzy naszego Czcigodnego Sługi Bożego, aby w ten sposób móc radować się tym faktem z członkami bratniej Prowincji franciszkańskiej

Na zakończenie Mszy Świętej zebrani udali się do kaplicy, gdzie, pod macierzyńskim wzrokiem Matki Bożej Księżnej Wieliczki, przy doczesnych szczątkach Sługi Bożego Brata Alojzego została odmówiona modlitwa o jego beatyfikację. 

Ogłoszenie heroiczności cnót Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby jest bardzo ważnym momentem na drodze ku jego beatyfikacji. Kościół stwierdzając jego heroiczność w wypełnianiu cnót życia chrześcijańskiego, ukazuje nam Brata Alojzego nie tylko jako wzór do naśladowania, ale jednocześnie jako tego, który w Kościele godny jest czci. Stąd też od ogłoszenia Dekretu przysługuje Bratu Alojzemu zaszczytny tytuł „Czcigodny” (Venerabilis).

Prosząc Pana o dar beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego, angażujmy się życie i posługę braci mniejszych z jego gorliwością, szerząc jego kult i modląc się teraz o błogosławieństwo Boże dla działań podjętych na rzecz procesu o cudzie za przyczyną naszego Czcigodnego Współbrata.


Dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM

W dniu dzisiejszym, tj. 7 lipca rano, Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji Jego Eminencję Kard. Angelo Amato SDB, Prefekta Kongregacji ds. Świętych i polecił tejże Kongregacji wydanie Dekretu odnośnie Heroiczności Cnót Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM.

https://ofm.org/blog/venerables-louis-paula-mariaelisabetta/


Postęp w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby
 
We wtorek 14 czerwca 2016 r. odbył się w Watykanie Kongres Teologów odnośnie do „Positio” Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM. W głosowaniu nad heroicznością cnót na 9 głosujących Sługa Boży Brat Alojzy otrzymał 9 głosów pozytywnych. Materiał na temat „Positio” jest na: http://ofm.krakow.pl/cms/index.php?page=positio-o-bracie-alojzym
 

List do braci


Drodzy Współbracia.

Z radością pragnę poinformować Was, iż dnia 14 czerwca br. odbędzie się w Rzymie Komisja Teologów odnośnie uznania heroiczności cnót Brata Alojzego. Znaczy to, iż Kongregacja zapoczątkowała proces prowadzący do wydania Dekretu o Heroiczności Cnót naszego Sługi Bożego. Opinia Komisji Teologów jest pierwszym etapem, jeśli zostanie on zakończony pomyślnie, to przechodzi się do drugiego etapu, którym jest Komisja Kardynałów. Jeśli także i jej opinia jest pozytywna, to wówczas ogłaszany jest odpowiedni Dekret. Biorąc pod uwagę, iż wszystko pójdzie pomyślnie, to należy spodziewać się zakończenia całego tego procesu do czerwca 2017 roku...

Czytaj więcej...

77 rocznica śmierci sługi Bożego brata Alojzego Kosiby

Dnia 3 stycznia 2016 roku, w przeddzień 77. rocznicy śmierci Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby, w naszym kościele w Wieliczce odbyły się okolicznościowe uroczystości związane z tym wspomnieniem. Mszy Świętej przewodniczył O. Prowincjał Rufin Maryjka, a koncelebrowali: O. Wicepostulator, O. Gwardian z Wieliczki oraz Współbracia-Kapłani. W uroczystościach wzięli udział również Bracia zakonni naszej Prowincji, a także Klerycy. Uroczystość została uświetniona obecnością pielgrzymów z Libuszy, rodzinnej parafii Sługi Bożego, na czele z Księdzem Wikarym, a także z Niemiec (Amberg). Liczny udział wiernych jest kolejnym potwierdzeniem żywej pamięci i kultu, jakim cieszy się Brat Alojzy, nie tylko w rodzimych okolicach, ale i w dalszych, w tym i za granicą.  


Sługa Boży Brat Alojzy Kosiba - video

Zrealizowano nowy filmik o Słudze Bożym Alojzym Kosibie.


Kardynał Angelo Amato u brata Alojzego

26 października 2015 roku – w przeddzień beatyfikacji czcigodnej Służebnicy Bożej Klary Ludwiki Szczęsnej, współzałożycielki Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego - nasze Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce nawiedził Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – Ksiądz Kardynał Angelo Amato SDB, wraz z Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz Panem Arturem Koziołem – Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka.  

Ksiądz Kardynał Angelo Amato, modlił się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM przy doczesnych szczątkach Sługi Bożego oraz nawiedził celę zakonną Patrona Maluczkich.


Libusza - 160 rocznica urodzin Brata Alojzego

28 czerwca br. udała się Pielgrzymka z klasztoru wielickiego do Libuszy z okazji 160. rocznicy urodzin Brata Alojzego.
Uczestniczyli w niej: O. Wicepostulator Alojzy Warot, O. Gwardian Jacek Biegajło, O. Dyrektor Krzysztof Bobak, grupa wiernych oraz przedstawiciele uczniów naszego Liceum w Wieliczce.


Odpowiedź kard. Angelo Amato – Prefekta Kongregacji ds. Spraw Świętych na list Pana Burmistrza Miasta Wieliczki z dnia 11 maja 2015 roku

 

Z Watykanu, 30 maja 2015 

Prot. N. 1101-12/97

 

Panie Burmistrzu,

doszedł tutaj Pański list odnośnie Sprawy Sługi Bożego Alojzego Kosiby (1855-1939), laika profesa Zakonu Braci Mniejszych.

Odnośnie tego z radością pragnę poinformować Pana, iż mimo długiej listy Positiones, które czekają na swoją kolej, Sprawa wymienionego wyżej Sługi Bożego, chyba że wynikną jakieś sprawy nieprzewidziane, zostanie poddana studium Konsultantów Teologicznych Dykasterii w pierwszym semestrze roku 2016. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, wówczas w odpowiednim czasie odbędzie się Zwyczajna Sesja Kardynałów i Biskupów.

Życząc Panu wszelkiego dobra, przekazuję Panu serdeczne pozdrowienia.

 

Angelo Card. Amato, S.D.B.

Prefekt

________________________

Szanowny Pan 

Artur Kozioł

Burmistrz Wieliczki

Ul. Powstania Warszawskiego, 1

32-202 WIELICZKA

POLSKA


List Burmistrza Wieliczki do kard. Angelo Amato

Dnia 11.05.2015 Burmistrz Wieliczki, w imieniu reprezentowanego Miasta, Pan Artur Kozioł, skierował do Prefekta Kongregacji ds. Świętych, kard. Angelo Amato, list postulacyjny w sprawie rychłego rozpatrzenia "Positio" odnośnie życia, cnót i opinii świętości Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby.


Dzień ku czci Brata AlojzegoW dniu 19.04.2015 w naszym klasztorze w Pilicy odbył się dzień ku czci Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby, na który składały się okolicznościowe homilie, wygłoszone przez Ojca Wicepostulatora, oraz rozdawanie obrazków z Nowenną do Trójcy Przenajświętszej za przyczyną Brata Alojzego Kosiby.

Chrystus Zmartwychwstał

Wszystkim czcicielom Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby, życzymy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Bożej mocy do zwalczania wszelkich przeciwieństw i nadziei, która prowadzi do szczęścia. 


Brat Alojzy patronem spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Sługa Boży Brat Alojzy Kosiba był duchowym patronem spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich regionu krakowskiego, jakie miało miejsce w dniach 14.03.2015 w Sanktuarium św. Kazimierza Królewicza w Krakowie.


Dni ku czci Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby

W dniu 1.03.2015 w naszym klasztorze w Zakliczynie odbył się dzień ku czci Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby. Wierni w trakcie Mszy Świętych mieli możliwość wysłuchania okolicznościowej homilii, wygłoszonej przez Wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego. Również wierni gromadzący się przy naszej wspólnocie klasztornej w Kętach w dniu 8.03.2015 mieli możliwość zapoznania się z sylwetką Sługi Bożego Brata Alojzego, zaprezentowaną w czasie Mszy Świętych przez Ojca Wicepostulatora. Po Mszach Świętych wierni otrzymywali obrazki zawierające tekst modlitwy o wyproszenie łaski za przyczyną Bożego Sługi.


Modlitwy w intencji próśb za wstawiennictwem Brata Alojzego

12.02.2015 w drugi czwartek miesiąca w klasztorze Wielickim zostaje wprowadzona praktyka Mszy Świętej i modlitw u grobu Brata Alojzego w intencji próśb zanoszonych do Boga za Jego wstawiennictwem. 


W sprawie beatyfikacji

Dnia 9.02.2015 Kardynał Stanisław Dziwisz rozmawiał w Watykanie na temat beatyfikacji Sługi Bożego Brata Alojzego z Kardynałem Prefektem Kongregacji ds. Świętych - Angelo Amato. 


76 rocznica - uroczystość upamiętniająca

Dnia 4 stycznia, w 76. rocznicę narodzin dla nieba Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby, w wielickim kościele franciszkanów, gdzie spoczywają doczesne szczątki Brata Alojzego, odbyła się doroczna uroczystość upamiętniająca jego postać. Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Prowincjał Rufin Maryjka, natomiast...

Czytaj więcej...

76 rocznica śmierci sługi Bożego
brata Alojzego Kosiby (04.01.2014)

Dziś 76 rocznica śmierci sługi Bożego brata Alojzego Kosiby. Oddajemy w Państwa ręce stronę internetowa poświęconą franciszkańskiemu Jałmużnikowi, celem przybliżenia jego osoby oraz stworzenia możliwości zanoszenia próśb przed tron Boga za Jego wstawiennictwem.